Vanaf 25mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoons gegevens
voldoen aan nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is.
Op grond van deze wet heefteen organisatie die met persoonsgegevens werkt
bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over u rechten en plichten
die gelden op grond van de AVG.

PRIVACYBELEID
Walk of Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maak onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt heb voor
informatie verstrekking.

Informatie en/of maken van een afspraak:
Indien u informatie wilt ontvangen dan is uw naam, telefoonnummer en/of
emailadres voldoende + uw vraag zodat wij u die informatie kunnen
verstrekken.
Wilt u een afspraak maken dan hebben wij naam, adres, postcode en
woonplaats nodig i.v.m. facturatie en telefoonnummer en emailadres i.v.m.
correspondentie.

Stuurt u a.u.b. niet via de mail medische gegevens toe.
Uw gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen of door te
verkopen aan derden.

Facturatie:
Indien u voor behandeling komt heb ik de volgende gegevens van u nodig:
Naam, Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres( voor
facturatie en boekhouding, het maken van afspraken en aanleggen
behandeldossier).
Indien de zorgverzekering er om vraagt kunnen de bovenstaande gegevens
worden aangevuld met uw geboorte datum.
Verder staat er op de factuur de factuurdatum, datum consult, omschrijving
consult en de behandelcode en de kosten voor het consult.
De factuur dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekering.
Ik vraag niet om uw BSN nummer( wettelijk verboden voor complementair
therapeuten)dus deze kan ik niet op de factuur vermelden. Indien de
zorgverzekering dus een factuur met BSN nummer wenst , dient u deze daar
zelf op te vermelden.

Behandeldossier:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg.
Enkele gegevens worden gevraagd met doel de zorg vraag op u aftestemmen
en om uw dossier bij te kunnen houden. In uw dossier noteer ik ook welke
behandeling uw heeft ontvangen. Wij vragen niet meer dan nodig is voor de
behandeling die u gaat ontvangen.
Toestemming:
U dient voor het verwerken van uw gegevenstoestemming te geven en bij uw
eerste bezoek zal ik u dan ook nogmaals informeren over de AVG en vis een
formulier toestemming vragen.
Walk of Life gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de
gegevens zijn verstrekt.

Bewaren:
De gegevens voor de factuur( Naam, adres, postcode en woonplaats) worden
digitaal verwerkt in een beveiligde computer. Uw overige gegevens staan alleen
op papier en worden in een afgesloten kast bewaard.
Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

Uw Privacy:
Walk of Life heeft als enige toegang tot de gegevens en uw dossier.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden m.u.v. de belastingdienst
indien zij daarom vragen( wettelijke regel)
Indien u gegevens uit het dossier wilt gebruiken met doel deze door te geven
aan andere zorgverleners dan kunt u bij mij een kopie opvragen en deze zelf
aan de zorgverlener doorgeven.. Wij geven uw gegevens dus niet door aan
andere zorgverleners. Uw kopie dient u zelf op te halen en sturen wij niet per
mail of post toe zodat wij zeker weten dat u deze persoonlijk ontvangt.
Uw rechten:
U heeft de volgende rechten
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt
worden en met welk doel.
 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de
gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens
op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
 Het recht om u in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw gegevens.
 Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Als uw gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dat mondeling en
schriftelijk kenbaar maken.
Cookies:
Walk of Life verzamelt geen gegevens van u op het moment dat u onze website
bezoekt.
Walk of Life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
De privacy policy is met zorg samengesteld maar voor volledige informatie over
de AVG kunt u kijken op
www.autriteitpersoonsgegevens.nl
Mocht u nog vragen hebben hoor ik het graag.

Klachtenregeling:

 

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/